Tapi sebenarnya....

Alangkah mudah bagi kita untuk mengatakan sesuatu ciptaan manusia itu sebagai suatu keajaiban..manakala ciptaan-ciptaan Tuhan yang Agung kita anggap sebagai sesuatu yang 'biasa'..
Semoga kita hayati keajaiban yang betul-betul ajaib dalam hidup kita..
Renungkan...

Wednesday, July 22, 2009

Tesis- KONSEP KAFA’AH DALAM PERKAHWINAN : PEMAHAMAN DAN PENGAMALANNYA OLEH MASYARAKAT DI KOTA TINGGI.

PENGHARGAAN

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم الأنبياء، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

Segala puji bagi Allah S.W.T, tuhan yang menciptakan alam semesta, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad s.a.w, para sahabat, para syuhada’ dan para solihin yang dirahmati Allah.

Alhamdulillh, dengan rasa rendah diri dan penuh kesyukuran penulis panjatkan ke hadrat Allah s.w.t di atas limpah kurnaiNya serta inayahNya, penulis dapat menyiapkan latihan ilmiah yang bertajuk “Konsep Kafa’ah Dalam Perkahwinan : Kefahaman dan Pengamalannya Dalam Masyarakat di Kota Tinggi”.

Sekalung penghargaan dan jutaan terima kasih dari penulis kepada ustaz Haji Ismail bin Omar, selaku penyelia latihan ilmiah kerana sudi meluangkan masa untuk berbincang bersama penulis disamping terciptanya idea-idea yang sememangnya bernas yang mana akhirnya melengkapkan latihan ilmiah ini. Segala keritikan dan bimbingan beliau begitu dihargai kerana tanpa dorongan seperti ini, penulis tidak mungkin berjaya menghasilkan latihaan ilmiah ini.

Jutaan terima kasih buat rakan-rakan seperjuangan, siswa dan siswi semester 6 syariah, teman-teman rapat Mohd Syahrul Syafie bin Harith, Fairulnizam bin Mazilan, Mohd Izuan bin Seman serta Mohd Hafiz bin Abdul Halim yang banyak membantu dalam penyediaan bahan bagi melengkapkan latihan ilmiah ini. Akhir sekali, penulis juga memohon jutaan kemaafan sekiranya terdapat sebarang kekeliruan dalam memahami ulasan yang telah dikemukakan. Sesungguhnya segala yang baik datang dariNya dan segala kepincangan dan kesalahan yang berlaku adalah datang dari kelemahan penulis sendiri. Terima kasih.

Penulis,

Huzaifah Bin Sudirman
( 0612144 )
No 1379 Blok 7,
Felda Bukit Easter,
81907 Kota Tinggi,
Johor Darul Ta’zim.
Aj_poison@yahoo.com.


SINOPSIS

Perbincangan ini berkisar tentang tajuk “Konsep Kafa’ah Dalam Perkahwinan : Pemahaman dan Pengamalannya Dalam Masyarakat di Kota Tinggi”. Ia mengandungi empat bab. Secara umumnya ia merangkumi bahagian pendahuluan, teori serta kesan pelaksanaan terhadap masyarakat masa kini, laporan penyelidikan dan analisis data, bahagian penutup dan kesimpulan.

Bahagian pendahuluan menjelaskan tentang persoalan kajian, objektif kajian, hipotesis kajian, skop kajian dan metodologi kajian. Di dalam metodologi kajian berbagai cara yang telah digunakan oleh penulis untuk mendapatkan data yang diperlukan antaranya seperti metodologi perpustakaan, metod soal selidik dan lain-lain lagi.

Bahagian landasan teori pula merupakan bahagian yang banyak menggunakan perpustakaan untuk mendapatkan maklumat bagi menyiapkan latihan ilmiah ini. Dalam bab ini penulis membincangkan tentang definisi tajuk,tujuan kafaah, pandangan islam mengenai kafaah dan pandangan serta perbezaan pendapat ulama tentang massalah kufu.

Manakala laporan penyelidikan dan analisis data pula terdapat dalam bab tiga. Penulis telah membuat laporan dan analisis tentang latar belakang responden. Penulis juga menganalisis tentang faktor-faktor pelaksanaan kafaah, sejauh mana pengetahuan masyarakat tentang kebaikan melaksanakan konsep kafaah serta pemahaman masyarakat tentang hukum melaksanakan konsep kafaah ini.

Bab empat merupakan bab penutup dan kesimpulan. Dalam bab ini penulis membuat kesimpulan tentang tajuk ini. Selain itu penulis juga membuat saranan kepada kerajaan, individu- individu dan pihak-pihak yang terlibat agar bersama-sama mengambil berat terhadap konsep kafaah agar semua anggota keluarga pada hari ini dapat hidup dalam suasana aman dan bahagia.SENARAI KEPENDEKAN

KUIS - Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor
H.R -Hadis Riwayat
Ibid. -Ibiden (pada tempat yang sama)
Op.cit -Opera Citato (dalam karya tersebut)
r.a -Radiallahuanhu
s.a.w -Salallahu Alaihi Wassalam
s.w.t -Subahananhu Wa Taala
Hlm. -Halaman
Cet. -Cetakan
t.t -Tanpa Tarikh
Terj. -Terjemahan
Ed. -Edisi


SENARAI TRANSLITERASI

Konsonan pada huruf rumi adakalanya tidak sepadan dengan konsonan huruf Arab. Oleh itu, terdapat beberapa konsonan Arab yang tertentu yang boleh dirumikan. Akan tetapi, terdapat juga beberapa konsonan yang terpaksa dilakukan dengan beberapa pertambahan. Hal ini dapat diperhatikan seperti di bawah:

KONSONAN

HURUF JAWI HURUF RUMI HURUF JAWI HURUF RUMI
ا،ء،أ - ز z
ب b س s
ت t ش sy
ث th ص s
ج j ض d
ح h ط t
خ kh ظ z
د d ع ،
ذ Dh غ gh
ر r ف f
ق q ه h
ك k و w
ل l ي y
م m ة h
ن n

VOKAL
Dalam sistem vokal Arab terdapat tiga jenis vokal iaitu vokal pendek, vokal panjang dan juga diftong.

Pendek Panjang Diftong

___َ___a ا__َ__ ā ‘ābid عابد يْ _َ_¬¬¬¬_ay waylوَيل
___ِ___i ي__ِ__i iman إيمان وْ_َ__aw nawmنوم
_ُ___u و__ُ__ ū sūrahسورة

Sumber :
Fakulti Pengajian dan Peradaban Islam. 2006. Panduan Penulisan Latihan Ilmiah. Edisi Ketiga. Bangi : Fakulti Pengajian dan Peradaban Islam, KUIS.
SENARAI LAMPIRAN


LAMPIRAN 1
-BORANG SOAL SELIDIK

DAFTAR ISI

KANDUNGAN HALAMAN

HALAMAN TAJUK
HALAMAN PENGESAHAN
MOTTO
DEDIKASI
PENGHARGAAN i
SINOPSIS iii
SENARAI KEPENDEKAN v
SENARAI TRANSLITERASI vi
SENARAI LAMPIRAN viii

DAFTAR ISI ix

BAB SATU: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah. 1
1.2 Persoalan Kajian. 2
1.3 Objektif Kajian. 3
1.4 Hipotesis Kajian. 3
1.5 Skop Kajian. 4
1.6 Metodologi Penyelidikan. 4
1.6.1 Metode Penentuam Subjek. 5
1.6.2 Metode Pengumpulan Data. 5
1.6.2.1 Metode Dokumentasi. 6
1.6.2.2 Metode Perpustakaan. 6
1.6.2.3 Metode Soal Selidik. 7
1.6.3 Metode Penganalisis Data. 8
1.6.3.1 Metode Induktif. 8
1.6.3.2Metode Deduktif. 8
1.6.3.3Metod Komparatif. 9

BAB DUA: PENGENALAN KONSEP KAFA’AH

2.1 Pengenalan. 10
2.2 Definisi Kafa’ah. 11
2.2.1 Pengertian Kufu Yang Sesuai. 13
2.3 Objektif Kafa’ah Dalam Perkahwinan. 14
2.4 Ciri-Ciri Asas Kafa’ah Menurut Pandangan Empat Mazhab. 15
2.5 Pandangan Dan Perbezaan Pendapat Ulama Tentang Masalah
Kufu. 22
2.6 Panduan Islam Terhadap Kafaah. 28
2.7 Hak Kufu Dan Waktu Berlakunya Kufu. 31
2.7.1 Kufu Adalah Hak Perempuan Dan Walinya. 31
2.7.2 Waktu Berlakunya Kufu. 32
2.8 Sebab-Sebab Dan Kesan Daripada Kufu. 32
2.9 Kesimpulan. 37

BAB TIGA: PEMAHAMAN DAN PENGAMALAN KONSEP KAFA’AH
DIKALANGAN MASYASRAKAT KOTA TINGGI.

3.1 Pendahuluan. 39
3.2 Latar Belakang Respondent. 39
3.3 Faktor-Faktor Pelaksanaan Konsep Kafa’ah Ini Terhadap
Masyarakat Kota Tinggi. 42
3.4 Pemahaman Masyarakat Tentang Kebaikan Konsep Kafa’ah. 43
3.5 Pengamalan Konsep Kafa’ah Dalam Masyarakat Kota Tinggi. 45
4.6 Pemahaman Masyarakat Tentang Hukum Melaksanakan Kafa’ah. 47
4.7 Kesimpulan. 49

BAB EMPAT: PENUTUP

4.1 Kesimpulan. 50
4.2 Saranan. 52

BIBLIOGRAFI
LAMPIRAN

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Islam merupakan agama yang lengkap dan sempurna. Ia bersifat universal dan meliputi semua aspek dan tatacara kehidupan manusia, tidak mengira asal keturunan, bangsa dan warna kulit. Ia jelas ditunjukan, apabila Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w tidak mengkhususkan kepada satu aspek sahaja tetapi ia merangkumi perkara-perkara ibadat, muamalat, munakahat dan yang berkaitan dengan kehidupan harian.

Allah S.W.T menjadikan manusia dengan fitrahnya yang ingin hidup berpasang-pasangan, berkasih sayang, bahagia dan dapat memenuhi tuntutan syahwatnya melalui cara yang halal. Fitrah tersebut dapat dilaksanakan melalui ikatan perkahwinan yang sah.

Perkahwinan merupakan ikatan perjanjian dua orang insan untuk berkongsi segalanya dalam menempuh kehidupan berumah tangga, yang mengharapkannya kekal sepanjang hayat. Lantaran itu, sebaiknya kedua-duanya setaraf dalam banyak hal supaya rumah tangga yang akan diharungi lebih mudah dilayari.

Kesesuaian atau sefahaman dalam memilih suami mahupun isteri, merupakan asas dalam membina keluarga Muslim. Kesesuaian bukan sahaja dinilai dari aspek kedudukan, harta kekayaan dan pendidikan akan tetapi kesamaan atau sefahaman dalam agama turut diambil kira dalam Islam.

Apabila Islam menggalakkan sekufu, ini bermakna Islam melihat lebih jauh lagi mengenai peranan sesuatu keluarga itu. Ini kerana perbezaan yang terlalu banyak dan ketara di antara pasangan suami dengan isteri dalam pelbagai perkara, hanya akan menimbulkan berbagai-bagai masalah untuk meneruskan kehidupan berkeluarga yang akan dibina kelak.


1.2 PERSOALAN KAJIAN

Kajian ini mengkaji tentang konsep kafaah dalam perkahwinan dalam masyarakat Kota Tinggi. Kajian ini didorong apabila seorang wali cuba mengahwinkan anak perempuan di bawah jagaannya dengan lelaki yang tidak setaraf dengannya. Contohnya dari segi agama, keturunan dan sebagainya. Masalah ini juga timbul apabila seorang perempuan meminta dikahwinkan dengan lelaki yang tidak setaraf dengannya tetapi mendapat bantahan daripada walinya.1.3 OBJEKTIF KAJIAN

Kajian ini mempunyai beberapa objektif tersendiri yang perlu direalisasikan bagi mencapai motif sebenar kajiam ini dilakukan. Di antara objektif yang digariskan ialah:

i) Untuk memenuhi syarat penganugerahhan Diploma Pengajian Islam (Syariah).
ii) Memahami konsep kafaah dengan lebih mendalam.
iii) Mengetahui kefahaman dan pengamalan responden terhadap konsep kafaah ini
iv) Mengetahui hikmah dan kesan pelaksanaan konsep kafaah ini.


1.4 HIPOTESIS KAJIAN

Hipotisis awal atau andaian yang dibuat oleh penulis dalam kajian ilmiah antaranya:

1. Responden kurang mengetahui tentang konsep kafa’ah ini.
2. Responden mengambil ringan tentang aspek kafa’ah ini.
3. Responden memandang Islam sebagai agama yang membeza-bezakan.
1.5 SKOP KAJIAN

Di dalam skop kajian ini, penulis telah memfokuskan kepada beberapa skop kajian bagi mendapatkan maklumat yang lebih tepat.

Untuk menghasilkan kajian yang tidak tersasar, penulis telah memilih beberapa orang di Kota Tinggi sebagai sasaran utama bagi mengkaji pemahaman dan pengamalan masyarakat Kota Tinggi terhadap konsep kafaah ini.

Dalam semua sumber ini akan dirujuk melalui kajian lapangan iaitu sumber primer dan sekunder iaitu buku, akhbar, majalah, dan internet yang berkaitan dengan tajuk ini.


1.6 METODOLOGI PENYELIDIKAN

Untuk menghasilkan penyelidikan atau kajian yang baik, metode yang sesuai dan tepat untuk penyelidikan perlu diaplikasikan. Tetapi jika sekiranya penyelidik menggunakan metode yang tepat maka ia akan menghasilkan kajian yang bermutu. Dalam rangka untuk mendapatkan data-data dan fakta-fakta penulis telah menggunakan beberapa metode, di antaranya ialah:
i) Metode penentuan subjek
ii) Metode pengumpulan data
iii) Metode penganalisis data.
1.6.1 METODE PENENTUAN SUBJEK

Dalam penyelidikan ini, penulis telah menentukan kafaah dari sudut pemahaman dan pengamalannya di kalangan responden. Penulis merasakan betapa pentingnya kafaah ini bagi perjalanan dalam kekeluargaan seharian berjalan lancar tanpa wujud masaalah.

Ada juga di kalangan responden berangapan bahawa kafaah ini tidak penting berbanding cinta dan kasih sayang, bahkan responden lebih tertumpu kekayaan, keturunan dan pekerjaan berbanding agamanya. Penulis beranggapan bahawa kafaah ini perlu di terapkan dalam hati dan dihayati.

Oleh itu kesedaran didalam diri agar memelihara keharmonian dan melaksanakannya sebagai hamba ALLAH yang beriman.


1.6.2 METODE PENGUMPULAN DATA

Metode ini merupakan pilihan metode-metode yang sesuai dalam proses pembikinan latihan ilmiah ini. Khususnya dalam usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan subjek. Penulis telah menggunakan beberapa jenis metode bertujuan agar kajian ini mempunyai nilai dan mutu. Di antara metode yang digunakan ialah:

i) Metode Dokumentasi
ii) Metode Perpustakaan
iii) Metode Soal Selidik


1.6.2.1 METODE DOKUMENTASI

Metode ini adalah salah satu cara pengumpulan data dengan melakukan data dengan melakukan kajian terhadap dokumen-dokumen yang ada hubungan dengan masalah yang hendak dikaji. Di antara dokumem-dokumen yang penulis gunakan ialah seperti buku-buku ilmiah, majalah, jurnal-jurnal, kertas kerja, latihan ilmiah, tesis dan juga internet. Ini adalah sebagaimana yang dirasakan penting dan ada hubungan dengan tajuk yang dibahaskan.

Metode ini juga telah digunakan bagi mengumpul data-data mengenai sejarah-sejarah dan perkembangan Kota Tinggi. Ianya juga digunakan bagi mengetahui tentang objektif ataupun matlamat daerah itu.


1.6.2.2 METODE PERPUSTAKAAN

Metode ini adalah salah satu cara bagi memperolehi keterangan atau menghuraikan maklumat yang diperlukan. Dengan kaedah ini penulis telah mendapat bahan rujukan dan data-data daripada buku-buku ilmiah, majalah, jurnal, keratan akhbar dan juga internet. Kajian dibuat adalah berdasarkan teks majalah itu sendiri yang mempunyai bermacam-macam informasi di dalamnya yang berkaitan dengan kajian yang hendak dibuat oleh penulis. Antara perpustakaan yang telah penulis kunjungi bagi mendapatkan maklumat yang diperlukan ialah:

i) Perpustakaan KUIS.
ii) Perpustakaan Awam Negara, Kuala Lumpur.
iii) Perpustakaan Awam Islam, Kuala Lumpur.
iv) Perpustakaan Awam Daerah Kota Tinggi, Johor.


1.6.2.3 METODE SOAL SELIDIK

Metode ini adalah antara salah satu pengisian yang penting bagi mengumpul data yang tidak diperolehi melalui metode dokumentasi atau metode perpustakaan. Metode ini adalah dimana penulis menyediakan beberapa soalan (soal selidik) untuk mendapatkan maklumat yang diperlukan.

Ianya digunakan bagi mendapatkan maklumat dikalangan responden mengenai kafaah dalam perkahwinan yang telah mereka pelajari. Soalan-soalan yang terkandung di dalam soal selidik merangkumi tentang kefahaman dan masalah yang dihadapi oleh responden.


1.6.3 METODE PENGANALISIS DATA

Bagi menghasilkan data-data yang tepat dalam penyelidikan ini, penulis telah membuat penilaian terhadap data-data tersebut. Antara metode yang telah digunakan ialah:

i) Metode Induktif
ii) Metode Deduktif
iii) Metode Komparatif

1.6.3.1 METODE INDUKTIF

Dengan metode ini, penulis akan menganalisis data-data yang tepat melalui pola berfikir untuk mencari bukti dari hal-hal yang bersifat khusus dan untuk sampai kepada dalil umum.

1.6.3.2 METODE DEDUKTIF

Dalam kajian ini penulis telah menggunakan metode deduktif untuk menganalisis dan melakukan penulisan yang berdasarkan kepada pembuktian dengan berteraskan pada bukti-bukti umum terhadap hal-hal yang bersifat khusus.1.6.3.3 METODE KOMPARATIF

Metode komparatif merupakan proses membuat keputusan terhadap data yang diperolehi. Segala data, fakta dan pendapat yang diperolehi dikumpulkan kemudian dibuat perbandingan yang saksama seterusnya akan dibuat kesimpulan. Penulis telah menggunakan metode ini didalam bab dua dan bab tiga untuk membuat perbandingan terhadap fakta dan analisis yang diperolehi hasil daripada pengumpulan data kajian ini.
BAB DUA

PENGENALAN KONSEP KAFAAH

2.1 PENGENALAN

Kesesuaian atau sefahaman dalam memilih suami mahupun isteri merupakan asas dalam membina keluarga muslim. Kesesuaian bukan sahaja dinilai dari aspek kedudukan, harta kekayaan dan pendidikan akan tetapi kesamaan atau sefahaman dalam agama turut diambil kira di dalam Islam. Persoalan sekufu atau kafa’ah tidak boleh dilihat ia sebagai satu perkara yang terpisah daripada agama itu sendiri. Menjadi satu kepentingan, agar umat Islam melihatnya sebagai satu keadaan yang menyeluruh kerana Islam sentiasa memandang sesuatu perkara itu secara global.

Dalam isu kafa’ah ini, sebenarnya Islam mengutamakan kepentingan pembinaan keluarga itu sendiri, atau ia memandang jauh kerana keluarga di dalam Islam itu amat penting. Bahkan ada yang mengatakan, keluarga merupakan jantung kepada masyarakat. Ini bermaksud, kalau keluarga itu baik, maka baiklah masyarakat. Begitu juga sekiranya keluarga itu pincang, maka pincanglah juga masyarakatnya.

Keluarga memainkan peranan penting dalam Islam. Jadi apabila Islam menggalakkan sekufu, ini bermakna Islam melihat lebih jauh lagi mengenai peranan sesuatu keluarga itu. Ini kerana perbezaan yang terlalu banyak dan ketara di antara pasangan suami dengan isteri dalam pelbagai perkara, hanya akan menimbulkan berbagai-bagai masalah untuk meneruskan kehidupan berkeluarga yang akan dibina kelak. Bahkan sekiranya tiada sekufu antara kedua-duanya, maka isteri atau walinya berhak menuntut fasakh selepas perkahwinannya.

Semua mazhab meletakkan sekufu sebagai satu perkara yang penting. Jumhur mengatakan, sekufu adalah syarat untuk meneruskan perkahwinan, bukannya syarat sah perkahwinan tetapi tidak dinafikan bahawa sekufu penting dalam perkahwinan.


2.2 DEFINISI KAFAAH

Pengertian kafaah dari segi bahasa menurut kamus dewan ialah setara, seimbang dan sama kedudukan dan darjat.

Kufu dalam perkahwinan bermaksud persamaan antara lelaki dan perempuan yang berkahwin . Kufu dari sudut agama sangat dititikberatkan. Maka oleh itu adalah tidak sah satu perkahwinan seorang perempuan Islam dengan lelaki kafir mengikut pendapat kesemua ulama. Persamaan kedudukan suami dan isteri akan membawa ke arah rumah tangga yang sejahtera dan harmoni . Lazimnya ukuran kufu tertumpu kepada persoalan paras wajah atau status sosial. Tetapi menurut pengertian yang luas merangkumi semua dari segi keturunan, merdeka, Islam, pekerjaan dan kekayaan.

Dalam erti kata yang lain, kufu ini adalah persamaan taraf atau sepadan iaitu berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah di antara calon suami dan calon isteri .

Sabda Rasulullah s.a.w :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ لَهُ يَا ‏ ‏عَلِيُّ ‏ ‏ثَلَاثٌ لَا تُؤَخِّرْهَا الصَّلَاةُ إِذَا ‏ ‏أَتَتْ ‏ ‏وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ ‏ ‏وَالْأَيِّمُ ‏ ‏إِذَا وَجَدْتَ لَهَا ‏ ‏كُفْئًا. ‏
( سنن الترمذى) ‏

Maksudnya :

“Rasulullah s.a.w. berkata : Hai Ali, tiga perkara jangan engkau lambatkan, iaitu sembahyang apabila sampai waktunya dan jenazah apabila seorang itu telah mati, dan perempuan apabila dilamar oleh lelaki yang kufu ”.

Ciri-ciri jodoh yang ideal di antara calon suami dan isteri hendaklah tidak mempunyai jurang perbezaan yang jauh dari segi status sosial kerana ciri ini akan melahirkan kerelaan dan saling hormat menghormati antara suami dan isteri dan memutikkan cinta kasih dan setia dalam membina hidup berkeluarga di masa hadapan. Jurang perbezaan yang jauh akan melahirkan rasa rendah diri dari satu pihak dan rasa bangga diri di pihak yang lain.
Oleh kerana itu sebahagian mazhab mensyaratkan supaya antara calon suami dan isteri hendaklah sekufu, tidak ada jurang perbezaan status sosial antara keduanya.


2.2.1 PENGERTIAN KUFU YANG SESUAI

Sememangnya untuk memperoleh jodoh yang sesuai atau ideal secara kokrit hendaklah meliputi perwajahan yang yang lengkap, tampan, cantik berketurunan dari orang yang baik-baik, mempunyai kekayaan yang cukup, keagamaan yang bagus, namun ianya bukanlah persoalan yang mudah. Apatah lagi jika ditambah satu lagi ukuran iaitu mempunyai kecekapan di bidang pengetahuan , menampakkan ia semakin jauh dari realiti .

Oleh kerana itu, jika sesaorang perempuan yang memerhatikan lelaki yang mempunyai kepandaian, tetapi tidak kaya dan kurang tampan, itu sudah cukup ideal bagi perempuan yang memiliki kecantikan dan tidak dari segi metarialnya. Contoh yang lain, seorang perempuan yang kurang cantik tetapi memiliki status sosial yang baik dan dari keturunan yang baik pula, cukup ideal mendapat lelaki yang baik dan pandai sekalipun tidak tampan. Itulah salah satu bentuk sekufu dan ideal bagi suatu pernikahan. Ini di sebabkan jika ukuran lain yang dicari, maka jelas teramat sukar.


2.3 OBJEKTIT KAFA’AH DALAM PERKAHWINAN

Ikatan perkahwinan yang sekufu yang dilakukan oleh seorang lelaki dan perempuan, apabila di lihat dari status sosialnya, berkemungkinan boleh berkembangnya ikatan kasih dan sayang. Apabila kemungkinan itu tidak dapat dicapai, maka tidaklah kedua-dua pasangan tersebut mengharapkan terjadinya perkahwinan tersebut. Itulah sebabnya Nabi Muhamad s.a.w menyatakan pentingnya atau paling tidak sebaiknya seorang lelaki melihat terlebih dahulu seorang perempuan sebelum mengahwininya.

Sabda Rasulullah s.a.w:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا ‏ ‏يَدْعُوهُ ‏ ‏ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ ‏
(سنن أبي داوود)

Maksudnya:

"Rasulullah s.a.w telah bersabda : “Bila seorang di antara kamu akan meminang seorang wanita,maka apabila mungkin ia melihat daripadanya apa-apa yang menarik akan mengahwininya, maka lakukanlah ”.

Hal ini menerangkan bagaimana syariah menekankan kesesuaian kufu ini. Perkahwinan diantara pasangan-pasangan yang tidak kufu tidak disetujui. Bila seorang lelaki dan seorang perempuan berasal dari keluarga yang mempunyai pandangan yang saling hampir sama dalam hal moral, agama, kelakuan sosial dan cara-cara mengatur rumah tangga dalam keadaan sehari-harinya, maka mereka itulah yang selayaknya akan mengembangkan ikatan cinta dan kasih sayang. Perkahwinan mereka ini menjadikan hubungan kedua-dua keluarga itu menjadi akrab .

Di pihak yang lain, apabila kedua keluarga itu hanya mempunyai sedikit kesamaan, kemungkinan yang lebih besar adalah bahawa baik dalam kehidupan rumah tangga mahupun dalam hubungan perasaan mereka, pasangan ini akan gagal untuk menyesuaikan diri dengan perangai masing-masing. Walaupun pasangan itu rasa mencintai, harapan untuk mengakrabkan keluarga-keluarga mereka sangat kecil.


2.4 CIRI-CIRI ASAS KAFA’AH MENURUT PANDANGAN EMPAT MAZHAB.

Para ulama dalam empat mazhab menggariskan beberapa bidang kufu yang difikirkan perlu untuk di ambil kira sebagai kufu, antaranya ialah keterunan, agama, merdeka dan pekerjaan. Manakala dalam bidang tidak mempunyai keaiban disarankan oleh mazhab Maliki, Syafie dan Hanbali dan bidang kekayaan pula diambil kira oleh mazhab Hanafi dan Hanbali .
Bidang pertama : Keturunan.

Bidang ini diambil kira kerana sesetengah masyarakat terutamanya masyarakat Arab bermegah-megah dengan keturunan mereka.oleh itu,keturunan dikira sebagai kufu. Bahkan jika berlaku juga dalam masyarakat bukan Arab mereka bermegah-megah dengan keturunan maka boleh dikira keturunan sebagai kufu, berdasarkan hadith Rasullah s.a.w.

1- Khabar Muslim daripada Rasulullah s.a.w :

إِنَّ اللَّهَ ‏ ‏اصْطَفَى ‏ ‏كِنَانَةَ ‏ ‏مِنْ وَلَدِ ‏ ‏إِسْمَعِيلَ ‏ ‏وَاصْطَفَى ‏ ‏قُرَيْشًا ‏ ‏مِنْ ‏ ‏كِنَانَةَ ‏ ‏وَاصْطَفَى مِنْ ‏ ‏قُرَيْشٍ ‏ ‏بَنِي هَاشِمٍ ‏ ‏وَاصْطَفَانِي مِنْ ‏ ‏بَنِي هَاشِمٍ ‏
( رواه ومسلم)

Maksudnya :

“Rasulullah s.a.w. telah memilih Kinanah daripada keturunan Nabi Ismail a.s. dan memilih Quraisy daripada Kinanah dan memilih bani Hasyim daripada Quraisy dan memilih aku daripada Bani Hasyim .”

2 -Pendapat Imam Syafie.
i. Kelebihan keturunan yang baik bagi seseorang itu ialah kerana masyhur dan bertakwa, berdasarkan firman Allah S.W.T :


  

Maksudnya : “Dan bapa mereka pula adalah orang yang soleh.”

Al-Kahfi (18): 82

ii. Kemegahan dan kehinaan sesaorang terhenti di atas keturunan, kehinaan akan terkena keluarga perempuan sebab berkahwin dengan lelaki yang tidak setaraf denganya. Oleh itu keturunan adalah diambil kira sebagai kufu dalan perkahwinan.

Bidang kedua : Agama.

Bidang agama ialah mereka yang mempunyai pengetahuan agama dan beramal dengan ajaran tersebut dengan sempurna. Seseorang lelaki yang fasiq tidak kufu dengan perempuan yang baik, berdasarkan firman Allah S.W.T :

         

Maksudnya : “ (jika demikian halnya) maka adakah orang yang beriman sama seperti orang yang fasik? mereka tidaklah sama (dalam menerima balasan).”
As-Sajdah (32): 18
•       •            

Maksudnya : “Lelaki yang berzina (lazimnya) tidak ingin berkahwin melainkan dengan perempuan yang berzina atau perempuan musyrik; dan perempuan yang berzina itu pula (lazimnya) tidak ingin berkahwin dengannya melainkan oleh lelaki yang berzina atau lelaki musyrik. dan perkahwinan yang demikian itu terlarang kepada orang-orang yang beriman.”
An-Nuur (24): 3


Mereka yang fasiq tidak akan diterima kesaksian serta tidak terjamin diri dan hartanya. Allah S.W.T menarik balik kuasa yang diberi kepada mereka yang fasiq, mengikut mazhab Hanbali. Mazhab Hanafi pula menyatakan bahawa seorang perempuan yang mengahwinkan dirinya dengan lelaki yang fasiq membolehkan walinya membatalkan perkahwinan itu kerana kemegahan sesaorang itu dengan agamanya adalah lebih berhak daripada mermegah sesaorang yang bermegah dengan keturunan dan kemerdekaan serta kekayaan. Keaiban yang lahir dengan sebab perkahwinan dengan mereka yang fasiq adalah sangat ketara.

Mazhab Maliki menyatakan bahawa berkahwin dengan lelaki fasiq, sama ada perkahwinan itu dilakukan oleh bapa perempuan itu sendiri atau wali-wali lain, maka perkahwinan itu tidak sah dan wali-wali lain yang bertanggungjawab terhadap perempuan itu wajib membatalkan perkahwinan tersebut jika belum berlaku persetubuhan. Tetapi jika sudah berlaku persetubuhan wali tidak berhak membatalkan perkahwinan tersebut. Bahkan jika berlaku perkahwinan dengan lelaki fasiq menggugat keselamatan perempuan, qadi atau hakim berhak membatalkan perkahwinan yang berkenaan walaupun dengan persetujuan perempuan itu dan direstukan oleh walinya. Tindakan hakim sedemikian adalah untuk menjaga hak Allah S.W.T yang mesti diutamakan dan tidak memandang kepada hak perempuan dan walinya.

Bidang ketiga : Pekerjaan

Pengukuran kufu dalam bidang pekerjaan ini dikira pada pekerjaan seseorang yang mempunyai pekejaan yang lebih rendah tidak kira dengan perempuan yang bapanya mempunyai pekejaan yang lebih mulia. Penilaian ini terhenti diatas adat sesebuah masyarakat. Kemungkinan sesuatu pekejaan itu dipandang mulia pada pandangan sesetengah masyarakat, tetapi pekejaan sama dipandang hina oleh masyarakat lain. Keadaan ini akan berubah dari masa ke semasa. Sesuatu pekejaan dipandang hina pada suatu masa, kemudian berubah pandangan masyarakat, mereka memandang pekejaan yang sama pada masa yang berlainan. Oleh itu, pekerjaan adalah diambil kira sebagai salah satu bidang kufu dalam perkahwinan.

Bidang keempat : Merdeka.

Seseorang hamba tidak kufu dengan perempuen yang merdeka. Kerana perhambaan itu adalah kesan-kesan daripada kekufuran dan kehinaan. Oleh yang demikian, merdeka adalah diambil kira sebagai salah satu bidang kufu, berdasarkan sabda Rasulullah s.a.w :
قال رسول الله صلى عليه وسلم لبريرة حين عتقت تحت عبد لوراجعتيه قالت رسول الله أتأمرنى قال أنا شفيع قالت فلا حاجة لى فيهز
(رواه البحارى)

Maksudnya :

”Rasulullah s.a.w. bersabda kepada Barirah semasa beliau dimerdekakan, sedangkan suaminya masih lagi seorang hamba: Mahukah kamu kembali kepada (suami kamu)? Jawab Barirah : Adakah kamu perintahkan aku? Jawab Baginda : Aku hanya memberi cadangan. Jawab Barirah : Maka aku tidak perlu padanya (suami).”

Dalam hadis tersebut Rasulullah s.a.w. telah memberi kuasa penentu kepada Barirah sebagai seseorang isteri yang merdeka sedangkan suaminya seorang hamba, sama ada ingin meneruskan atau memfasakhkan perkahwinan tersebut semasa beliau dimerdekakan. Hamba mempunyai sifat-sifat kekurangan dan kemudaratan yang ketara dan suami yang masih hamba tidak dapat memberi tumpuan sepenuhnya kepada isteri yang merdeka, kerana sibuk dengan tugas-tugas tuannya, bahkan tidak dapat memberi nafkah kepada isteri dan anaknya.
Ketiadaan kufu dalam perkahwinan tidak membatalkan perkahwinan, hanya memberi kuasa pilihan kepada isteri untuk menentukan perkahwinan tersebut, sebagaimana Hadis diatas.

Bidang kelima : Kekayaan.

Mazhab Hanafi dan satu riwayat daripada mazhab Hanbali menyatakan bahawa kekayaan adalah diambil kira sebagai salah satu bidang kufu dalam perkahwinan. Seseorang yang kaya itu adalah yang mampu menyediakan mas kawin dan nafkah kepada isterinya, berdasarkan Hadis Rasulullah s.a.w :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمََ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ‏ ‏حَيْنَ أَخْبَرَتْهَُ أَن مُعَاوِيَةَ خَطَبَهَا وَأَمَّا ‏ ‏مُعَاوِيَةُ ‏ ‏فَصُعْلُوكٌ ‏ ‏لَا مَالَ لَهُ
(رواه الترمذى)

Maksudnya :

“Rasulullah s.a.w. berkata kepada Fatimah binti Qais semasa beliau meminnta pandangan Rasulullah s.a.w. tentang pinangan yang dibuat oleh Mu’awiyah terhadapnya: Mu’awiyah seorang yang miskin dan tidak mempunyai harta .”

Hadith di atas telah mengambil kira kekayaan sebagai satu syarat perkahwinan. Seseorang perempuan yang kaya dan mempunyai berbagai-bagai kemudahan akan menerima kemudaratan, jika berkahwin dengan lelaki yang tidak mampu menyediakan nafkah dan kemudahan-kemudahan lain untuk isteri dan anak-anaknya. Kecuaian atau ketidakmampuan menunaikan tanggungjawab tersebut memberi peluang kepada isteri untuk menuntut fasakh perkahwinan di mahkamah atas alasan suami tidak mampu memberi nafkah kepada isterinya.

Kemiskinan bukanlah suatu perkara yang penting, samalah dengan sakit yang menunggu sembuh begitu juga miskin menunggu kaya. Tetapi yang dimaksudkan dengan kekayaan di sini adalah sekadar mampu menyediakan nafkah kepada isteri dan anak-anak mengikut kemampuan masing-masing.

Bidang keenam : Tiada Ke’aiban

Mazhab Maliki dan Syafie menyatakan bahawa yang dimksudkan dengan tiada ke’aiban yang membolehkan suami atau isteri menuntut fasakh di mahkamah seperti gila, berpenyakit kusta, buta, tiada alat sulit, sama ada keaiban tersebut pada pihak lelaki atau pihak perempuan. Tiada ke’aiban dikira sebagai satu bidang kufu kerana mereka yang sihat tidak berkemungkinan boleh hidup dengan baik bersama mereka yang mempunyai ke’aiban tersebut. Manakala mazhab Hanbali pula menyatakan bahawa bidang ini tidaklah dikira sebagai syarat kufu yang boleh membatalkan perkahwinan. Tetapi hanya disabitkan kuasa penentu kepada pihak isteri menilai sama ada perkahwinan itu patut diteruskan atau sebaliknya. Kuasa penentu ini tidak diberi kepada wali perempuan itu kerana kemudaratan ini akan terlibat dengan perempuan itu sendiri .


2.5 PANDANGAN DAN PERBEZAAN PENDAPAT ULAMA TENTANG MASALAH KUFU.

Seperti kita sedia maklum, kufu ini bukanlah dari syariat Islam. Kufu ini juga adalah satu aturan hidup dari manusia sendiri untuk menjamin kemaslahatan hidup mereka. Oleh kerana itulah terdapat perselisihan ulama tentang masalah kufu ini. Ada sebahagian ulama yang menyokong konsep kafaah ini iaitu dengan menjadikan kufu ini sebagai satu syarat unutk berumah tangga dan ada yang berpendapat tidak perlunya kufu untuk mendirikan rumahtangga kecuali dari segi agama dan akhlaknya sahaja berdasarkan dalil-dalil dan hujah mereka .

Pendapat pertama.

Mazhab Hanafi menyatakan bahawa kufu adalah syarat untuk meluluskan akad perkahwinan yang dilakukan oleh perempuan. Wali berhak meluluskan atau memfasakhkan perkahwinan tersebut jika dilakukan dengan lelaki yang tidak sekufu. Berdasarkan Hadith Rasulullah s.a.w. :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ ‏ ‏عَرِيضٌ ‏
( رواه ابن ماجه)

Maksudnya:

“ Rasullullah bersabda: apabila datang kepada kamu mereka yang berakhlak mulia dan beragama, maka kahwinkanlah mereka. Jika kamu tidak melakukan demikian akan berlaku fitnah dan kerosakan yang besar di muka bumi ini .”

Kufu adalah syarat untuk meluluskan akad perkahwinan dan perkahwinan digalakkan dengan orang yang sekufu. Kufu adalah untuk kepentingan suami isteri dalam membentuk keluarga bahagia kerana ikatan perkahwinan adalah ikatan sepanjang hayat. Pembentukan keluarga bahagia tidak akan tercapai tanpa persamaan antara suami isteri. Isteri yang mempunyai kedudukan yang tinggi tidak sesuai bersuamikan lelaki yang mempunyai taraf yang lebih rendah daripadanya. Oleh itu, kufu diambil kira oleh pihak perempuan dalam perkahwinan, supaya keaiban dapat dielakkan daripada menimpa keluarga perempuan. Berlainan pula di pihak lelaki, keaiban tidak terkena pihak lelaki, jika berkahwin dengan perempuan yang lebih rendah tarafnya kerana kaum lelaki boleh mengangkat taraf isterinya mengikut kedudukan suami. Perempuan yang berkahwin dengan lelaki yang tidak kufu memberi peluang kepada walinya untuk membatalkan perkahwinan tersebut kerana perkahwinan itu memberi keaiban kepada keluarganya.

Pendapat kedua

Mazhab Maliki dan satu riwayat daripada Imam Ahmad menyatakan bahawa kufu adalah syarat untuk mengesahkan akad perkahwinan. Setiap akad perkahwinan yang tidak mengambil kira kufu maka perkahwinan itu dikira tidak sah.

Ulama mazhab Maliki menambah bahawa perkahwinan yang berlaku dengan lelaki fasiq sama ada perkahwinan itu dilakukan oleh bapa perempuan itu sendiri atau wali-wali lain, maka perkahwinan itu adalah tidak sah dan orang lain yang bertanggungjawab terhadap perempuan itu wajib memfasakhkan perkahwinan itu. Jika belum berlaku persetubuhan ataupun kadi atau hakim wajib memfasakhkan perkahwinan tersebut jika fasiq itu membahayakan keselamatan perempuan itu, walaupun perkahwinan tersebut dipersetujui oleh perempuan dan walinya. Tindakan itu diberi oleh syarak kepada hakim atau kadi adalah untuk menjaga hak Allah S.W.T kerana keselamatan hambanya mendahului hak perempuan dan walinya.

Jika berlaku perkahwinan dengan lelaki yang tidak kufu atas persetujuan walinya, kemudian berlaku perceraian raji’e atau perceraian ba’in, selepas itu mereka ingin kembali semula sebagai suami isteri. Pada masa itu wali tidak berhak menghalang mereka untuk kembali sama ada secara merujuk kembali atau melalui proses akad perkahwinan baru.

Pendapat ketiga

Mazhab Syafie dan satu riwayat daripada Imam Ahmad bin Hambal menyatakan bahawa kufu atau persamaan bukanlah sebagai syarat untuk mengesahkan akad perkahwinan. Kufu hanya diambil kira dalam perkahwinan untuk mengelakkan keluarga perempuan daripada menerima suatu keaiban. Kufu adalah menjadi hak wali dan perempuan dan mereka berhak mengugurkan hak mereka.

Mazhab Syafie menyatakan setiap perempuan yang dikahwinkan oleh bapanya atau wali-wali lain yang setara dengan lelaki yang tidak kufu atas persetujuan perempuan, maka perkahwinan itu adalah sah, kerana kufu adalah hak mereka.

Manakala satu riwayat dari ImamAhmad pula menyatakan bahawa kufu adalah hak perempuan dan walinya. Jika berlaku perkahwinan tanpa mendapat persetujuan mereka yang berhak, maka mereka yang tidak bersetuju berhak memfasakhkan perkahwinan itu, berdasarkan Hadith Rasulullah s.a.w :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ
(رواه الترمذي)

Maksudnya:

“ Jika datang kepada kamu orang yang kamu redhai akan agamanya dan akhlaknya maka nikahkanlah dia, kerana jika kamu tidak berbuat demikian, maka terjadilah satu fitnah dan kerosakkan di muka bumi ini ”.

Kufu bukanlah syarat untuk mengesahkan akad perkahwinan, jika kufu sebagai syarat maka syarat tersebut diwajibkan ketika akad. Sedangkan akad tanpa kufu adalah sah, tetapi akad tanpa persetujuan mereka yang berhak sama ada lelaki atau perempuan adalah tidak sah. Oleh itu kufu bukanlah syarat untuk mengesahkan akad perkahwinan dan kufu hanya diambil dalam perkahwinan untuk mengekalkan ikatan perkahwinan itu.

Pendapat keempat

Ibnu Hazm tokoh mazhab Al-Zahiri menolak sebarang kufu dalam perkahwinan. Beliau berkata, “Mana-mana orang Islam yang selama ia bukan penzina berhak mengahwini mana-mana wanita Islam selama ia tidak berzina. Semua umat islam adalah bersaudara. Tidak haram bagi anak lelaki bagi seorang wanita Zanji yang tidak dikenal keturunannya mengahwini putri khalifah yang berketurunan Hasyim....... dan seorang muslim yang terlalu fasiq (sekalipun) selama ia bukan penzina adalah layak bagi wanita fasiq selama ia bukan penzina”.

Dalil-dalil antara lain adalah berdasarkan firman Allah S.W.T :

       •    

Maksudnya : “Sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara dua saudara kamu (yang bertelingkah) itu; dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat”.
Al-Hujuraat (49) : 10

Dan firman Allah S.W.T lagi:
                              

Maksudnya : “Dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim (apabila kamu berkahwin dengan mereka), maka berkahwinlah dengan sesiapa yang kamu berkenan dari perempuan-perempuan (lain): dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu bimbang tidak akan berlaku adil (di antara isteri-isteri kamu) maka (berkahwinlah dengan) seorang sahaja, atau (pakailah) hamba-hamba perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat (untuk mencegah) supaya kamu tidak melakukan kezaliman”.
An-Nisaa’ (4) : 3


2.6 PANDUAN ISLAM TERHADAP KAFA’AH

Sebagai sebuah agama yang sempurna, Islam mempunyai panduan-panduan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai sendiri dalam perihal memilih jodoh. Prinsip-prinsip tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip umum Islam tentang keluarga dan masyarakat. Dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai itu, Islam percaya keluarga yang bakal dibina akan menemui kebahagiaan buat selama-lamanya.

Islam menggalakkan calon lelaki memilih agama daripada perkara yang direbutkan oleh manusia iaitu harta, kedudukan, kecantikan serta agama.

Di samping itu terdapat juga hadis-hadis menyebut beberapa nilai lain yang perlu diambil kira. Mengikut Ibnu Hajar, antara nilai-nilai berkenaan adalah pandai bergaul dengan suami, tahu menjaga dan menyayangi anak, amanah serta tidak membazir dalam berbelanja.

Ini bererti bahawa antara nilai yang perlu diambil kira dalam memilih bakal isteri ialah komited terhadap agama, rupa paras, kedudukan keluarga, akhlak dan budi perkerti, kemampuan mendidik dan menjaga anak-anak dan juga menjaga rumah termasuk hal-hal perbelanjaan dan sebagainya.

Sebenarnya perempuan yang kurang beragama berkemungkinan akan menghabiskan harta suaminya dengan melakukan pembaziran kerana tidak pandai mengurus kewangan keluarganya dengan baik. Mungkin juga dia akan menyeleweng dengan menduakan suaminya. Oleh sebab itu, para ulama Islam mencadangkan agar memilih perempuan miskin yang beragama daripada yang kaya dan kurang beragama dalam mencari pasangan hidup .

Menurut Imam Al-Ghazali terdapat lima perkara yang perlu ditangguh oleh sesiapa sahaja mengahwini perempuan kaya iaitu mas kawin yang tinggi dan mahal sampai ke peringkat yang membebankan, perbelanjaan kenduri yang besar, hilang khidmat isteri, banyak memberi nafkah dan tidak mampu menceraikannya kerana takut kehilangan harta.bagaimanapun tidak perlulah dikelirukan dengan pandangan sesetengah orang dalam masyarakat kita yang mentafsirkan hadis-hadis Rasulullah s.a.w dengan suatu kesimpulan iaitu menolak segala nilai-nilai dan hanya memilih nilai agama sahaja. Menurut Imam Al-Ghazali lagi, gesaan agar memilih agama dan bukannya kecantikan paras rupa tidak perlu diberikan perhatian langsung. Sebaliknya kecantikan juga penting asalkan tidak membelakangkan nilai-nilai keagamaan. Ini berdasarkan terdapat hadis daripada Rasulullah s.a.w yang menyatakan keseronokan yang paling baik sekali ialah perempuan yang solehah.
Menurut para ulama, antara rasa keseronokan itu ialah kecantikan rupa parasnya. Walaubagaimanapun jika terpaksa membuat pilihan, maka pilihlah seseorang yang beragama tanpa kelebihan rupa paras seperti yang dinyatakan sebelumnya. Begitulah juga jika dibandingkan dengan persoalan atau nilai-nilai lain selain daripada agama.
Menilai aspek kekeluargaan pihak perempuan yang bakal dipilih sebagai pasangan hidup adalah sangat penting untuk menjaga kebaikan anak cucu serta keturunan. Ini adalah kerana baka yang baik akan turun dari kalangan orang-orang yang baik.

Antara aspek lain yang perlu diambil kira ialah kesuburan iaitu kemampuannya untuk melahirkan anak. Jika sudah pasti calon itu mandul, sebaik-baiknya jangan dipilih.

Di samping itu, keutamaan hendaklah diberikan kepada anak gadis lebih daripada janda. Ini adalah kerana anak gadis akan lebih bermanja dari janda. Satu nilai yang telah disebut oleh para ulama iakah mengelakkan daripada berkahwin dengan keluarga terdekat seperti sepupu dan sebagainya. Ini akan melahirkan zutiat yang lemah.

Dalam memilih bakal isteri perkara penting yang perlu dipertimbangkan ialah keagamaan, akhlak dan budi perkerti kerana dalam jangka masa yang lama hanya nilai-nilai tersebut yang tidak akan luntur buat selama-lamanya. Setelah nilai-nilai tersebut sempurna, barulah nilai-nilai lain dapat dipertimbangkan mengikut selera seseorang itu.2.7 HAK KUFU DAN WAKTU BERLAKUNYA KUFU

Ulama telah menggariskan hak-hak kufu dan hak itu diberikan kepada perempuan dan walinya. Ulama juga menggariskan waktu berlakunya kufu iaitu apabila berlangsungnya akad nikah. Setiap pasangan yang ingin mencari pasangan hidup mereka yang sekufu hendaklah sebelum berlangsungnya akad nikah.


2.7.1 KUFU ADALAH HAK PEREMPUAN DAN WALINYA.

Kebanyakan ulama berpendapat bahawa kufu adalah hak wanita dan walinya . Wali tidak boleh mengahwinkan perempuan dengan orang yang tidak sekufu kecuali apabila yang bersangkutan itu redha. Jika tidak maka perkahwinan itu tidak sah sebab tindakan itu dapat menimbulkan rasa malu bagi wanita yang menjalani pernikahan tersebut. Demikian juga pada para walinya, kerana perkahwinan yang tidak sekufu akan membuat malu semua walinya, maka perempuan itu tidak boleh dikahwinkan kecuali dengan persetujuan para wali. Apabila perempuan dan walinya telah redha maka perkahwinan boleh dilaksanakan.sebab mencegah perkahwinan adalah hak wali, apabila mereka telah bersetuju maka hilanglah halangan untuk berkahwin.2.7.2 WAKTU BERLAKUNYA KUFU.

Kufu dinilai pada waktu terjadinya akad nikah. Apabila keadaan berubah sesudah terjadinya akad nikah maka ia tidak mempengaruhi akad, kerana syarat akad diteliti pada waktu akad. Apabila seseorang pada waktu akad mempunyai pencarian yang terhormat, mampu memberi belanja atau orang salih, kemudian berubah menjadi hina, tidak sanggup memberi nafkah atau fasik terhadap Allah dan semuanya itu terjadi setelah pernikahan maka akadnya tetap berlaku. Kerana masa akan berubah dan manusia tidak selama-lamanya berkeadaan tetap. Bagi pihak perempuan yang sudah menerima keadaan itu. Bersabar dan bertakwa adalah sebaik-baik perkara.


2.8 SEBAB-SEBAB DAB KESAN DARIPADA KUFU.

Tidak boleh dinafikan bahawa kriteria yang sedarjat atau sebanding menjadi salah satu faktor berbanding hidup berumah tangga, walaupun sifatnya tidak sempurna. Kerana sebuah pernikahan bukan saja penyatuan diantara seorang lelaki dan perempuan, tetapi lebih dari itu. Ia merupakan sebuah hubungan suci yang mana menyatukan dua buah keluarga besar dari kedua-dua belah pasangan. Sehingga suatu kebahagiaan dan keharmonian dalam pernikahan dipengaruhi oleh keadaan dan komunikasi dari kedua-dua belah keluarga besar tersebut.

Melihat kepada kriteria pernikahan sekufu, maka dapat diringkas sebab dan kesan daripada sekufu adalah sebagai berikut :

1. Memiliki Kualiti Akhlak Yang Sama.

                •   

Maksudnya : “(lazimnya) Perempuan-perempuan yang jahat adalah untuk lelaki-lelaki yang jahat, dan lelaki-lelaki yang jahat untuk perempuan-perempuan yang jahat; dan (sebaliknya) perempuan-perempuan yang baik untuk lelaki-lelaki yang baik, dan lelaki-lelaki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik. mereka (yang baik) itu adalah bersih dari (tuduhan buruk) yang dikatakan oleh orang-orang (yang jahat); mereka (yang baik) itu akan beroleh pengampunan (dari Allah) dan pengurniaan yang mulia”.
An-Nuur (24): 26


Ayat ini menegaskan bantahan terhadap kaum munafik yang telah menuduh Siti Aisyah r.a. telah berzina. Ayat ini juga menegaskan bahwa wanita-wanita yang baik akhlaknya hanya sesuai untuk lelaki-lelaki yang akhlaknya baik-baik sahaja. Ia membawa maksud seseorang akan berkahwin dengan seorang yang mempunyai kualiti akhlak yang sama. Apabila diri kita masuk kedalam kategori golongan yang baik-baik maka kita akan berjodoh dengan orang yang baik-baik. Inilah sekufu dalam sudut pandang akhlaknya. Namun yang demikian, yang boleh mengukur atas kadar kualiti akhlak seseorang bukanlah manusia, tetapi Allah S.W.T Manusia hanyalah mengetahuinya dari ciri-ciri seseorang dan perbuatannya.

Realitinya , seseorang akan bertemu jodoh di tempat dimana mereka lebih banyak berada. Sebagai contoh, seorang yang aktif di dalam sebuah majlis ilmu, kemungkinan untuk mendapatkan jodoh yang juga aktif di dalam sebuah majlis ilmu adalah sangat besar. Atau sebaliknya, seseorang yang sering berkunjung ke sebuah bar atau tempat-tempat hiburan, maka peluang untuk mendapatkan jodoh di tempat tersebut juga adalah sangat besar.

Oleh itu, untuk mendapatkan jodoh yang baik, sebaiknya dalam mencari jodoh kita lakukan di tempat-tempat yang baik dan lebih memanfaatkan waktu kita di tempat yang Allah S.W.T redhai. Dalam mendapatkan jodoh, seseorang lebih cenderung memilih orang yang baik baik, meskipun dirinya bukanlah orang yang baik-baik. Untuk itu bimbingan, sehingga seseorang dapat menilai terhadap dirinya sendiri, sejauh mana kualiti dirinya.

2. Sebagai Ujian Dari Allah S.W.T.

Walaupun terdapat sebahagian orang yang mendapat jodoh yang berpadanan dengan akhlaknya, tetapi terdapat juga orang yang mendapat jodoh yang tidak sepadan dengan akhlaknya. Kisah perkahwinan Siti Asiyah bersama Fir’aun dan Nabi Nuh a.s dan Luth a.s bersama isterinya merupakan contoh yang jelas.
Melihat dari perkahwinan tersebut, masing-masing mempunyai latar belakang yang dihiasi dengan peristiwa yang berbeza-beza. Perkara yang lebih penting adalah perkahwinan tersebut memberi hikmah yang sangat dalam. Kisah pernikahan Siti Asiyah bersama Fir'aun menunjukkan bukti kesetiaan seorang isteri terhadap suaminya yang kafir, tetapi di saat Siti Asiyah dihadapkan kepada pilihan, lebih setia kepada siapa antara kepada suaminya atau kepada Allah S.W.T, maka dengan yakin ia memilih kesetiannya kepada Allah S.W.T.

Kisah Nabi Nuh a.s dan Nabi Luth a.s bersama isterinya menunjukkan penerapan hukum dari Allah S.W.T tidak memilih siapa. Tidak ada keistimewaan antara isteri nabi dengan yang lainnya. Siapa saja yang bersalah dan menentang hukum-hukum Allah S.W.T pasti akan diadili. Dan bagi seorang nabi pun tidak dapat memohonkan keampunan bagi isterinya yang derhaka kepada Allah S.W.T.

3. Perkahwinan Kerana Perintah Allah S.W.T Secara Terus.

Perkahwinan juga boleh terjadi kerana perintah dari Allah SWT secara terus. Ia dilihat seperti perintah Allah S.W.T kepada Rasulullah SAW untuk menikahi Ummahatul Mukminin Zainab binti Jahsy r.a.


         •             •   

Maksudnya: “Dan tidaklah harus bagi orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan - apabila Allah dan RasulNya menetapkan keputusan mengenai sesuatu perkara - (tidaklah harus mereka) mempunyai hak memilih ketetapan sendiri mengenai urusan mereka. dan sesiapa yang tidak taat kepada hukum Allah dan RasulNya maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang jelas nyata”.
Al-Ahzab (33): 36

Kisah perkahwinan tersebut sering dijadikan bahan untuk orientalis untuk mempersendakan Rasulullah s.a.w. Walhal perintah untuk menikahi Zainab binti Jahsy ini sebagaimana di ayat tersebut adalah dengan maksud supaya tidak ada masalah bagi orang mukmin untuk menikahi janda dari anak-anak angkat mereka yang sudah diceraikan. Dengan perkahwinan tersebut dapat menguatkan perintah agar seseorang tidak memberikan nasab nama anak angkatnya dengan ayah angkatnya sendiri, kerana status anak angkat itu hanya seperti layaknya saudara saja.

Dalam sebuah perkahwinan, seorang mukmin diperintahkan untuk menjaga keluarganya dari kesesatan di dunia yang menjerumuskan keluarganya ke neraka, sehingga sebuah perkahwinan yang ideal dapat di nikmati.2.9 KESIMPULAN

Pendapat yang lebil sahih pada pandangan penulis ialah dalam sesetengah keadaan pandangan Imam Malik adalah tepat kerana hadis yang menjadikan keturunan sebagai kufu adalah tidak kuat.

Perlu diberi perhatian di sini, jika dilihat dari sudut yang lain. Dalam sesetengah keadaan, agama sahaja tidak mencukupi apabila di sana berlaku perbezaan yang besar dalam adat kebiasaan yang lahir daripada perbezaan suasana sekeliling yang besar di antara bakal suami isteri. Bakal suami kadang kala membesar dalam suasana miskin tetapi berpegang kuat pada agama dan berakhlak. Kemudian kehidupannya bertambah baik disebabkan ilmu dan kerja yang dilakukan. Dengan itu ia dikira sekufu dengan perempuan yang mempunyai kedudukan dan pangkat sekalipun dia berasal daripada golongan miskin selagi bakal suami telah membiasakan diri dengan suasana bakal isteri. Oleh itu, agama adalah perkara asas di samping wajib mengambil kira sesetengah sifat yang memberi kesan kepada hubungan suami isteri seperti perbezaan umur yang ketara. Untuk ikatan kasih sayang yang lebih lama, maka pemudi hendaklah berkahwin dengan pemuda.

Di sini tidak boleh bersandarkan perkahwinan Rasulullah s.a.w dengan Aisyah r.a yang ketika itu berusia enam tahun dan baginda tinggal sekali ketika beliau berusia sembilan tahun. Nabi s.a.w mempunyai beberapa keistimewaan khusus untuk baginda. Sekalipun baginda tua, tetapi baginda kelihatan seperti seorang pemuda dan mempunyai kekuatan luar biasa. Lebih-lebih lagi banyak kebaikan yang diperolehi oleh mana-mana pemudi yang berkahwin dengan baginda dan akan menjadi ummul mukminin. Dengan itu tidak harus berhujah dengan perkara yang menjadi keistimewaan khusus untuk Rasulullah s.a.w.

Mendekatkan jurang perbezaan usia adalah di antara perkara yang diterima akal yang boleh mengundang kasih sayang di antara suami isteri. Ini berbeza dengan perkahwinan pemudi dengan seorang tua yang lanjut usianya.BAB TIGA

PEMAHAMAN DAN PENGAMALAN KONSEP KAFA’AH DIKALANGAN MASYARAKAT KOTA TINGGI

3.1 PENDAHULUAN

Islam pada dasarnya tidak memandang asal keturunan, bangsa dan warna kulit dalam menentukan jodoh, tetapi ramai di kalangan masyarakat Islam di seluruh dunia pada hari ini masih berpegang kuat kepada pendapat yang mengatakan bahawa pemilihan jodoh mestilah setara atau sepadan.


3.2 LATAR BELAKANG RESPONDEN

Dalam usaha mendapatkan data-data dan maklumat yang diperlukan, penulis telah mengedarkan borang soal selidik kepada 40 orang responden. Penulis hanya mendapatkan 25 orang responden lelaki dan 15 orang responden perempuan. Perangkaan responden yang sedikit adalah disebabkan penulis hanya melakukan kajian tinjauan. Peratusan responden lelaki berbanding dengan responden perempuan dapat dilihat di dalam jadual di sebelah:


Jadual 1: Peratusan responden lelaki berbanding perempuan.
Jantina Bilangan Peratusan
Lelaki 25 62.5%
Perempuan 15 37.5%
Jumlah 40 100%
Sumber : Borang Soal Selidik.

Melihat kepada peringkat umur responden pula, penulis telah mengedarkan borang soal selidik kepada pelbagai peringkat umur. Ini adalah bertujuan untuk mengetahui pendapat golongan remaja, golongan dewasa dan golongan berumur terhadap latihan ilmiah penulis sama ada pendapat mereka berbeza atau tidak. Bilangan dan peratusan peringkat umur responden dapat dilihat di dalam jadual di bawah:

Jadual 2: Peratusan peringkat umur responden.
Umur Bilangan Peratusan
20-25 16 40%
26-30 16 40%
31-35 5 12.5%
36-40 3 7.5%
Jumlah 40 100%
Sumber :Borang Soal Selidik.

Status responden adalah penting untuk penulis mengetahuinya kerana berdasarkan status inilah penulis dapat mengetahui perbezaan atau persamaan yang wajud diantara pemikiran bujang dan sudah berkahwin. Peratusan ini dapat dilihat seperti mana jadual 3 di bawah:

Jadual 3: Peratusan status responden.
Status Bilangan peratusan
Bujang 24 60%
Berkahwin 16 40%
Sumber :Borang Soal Selidik.

Melihat kepada perkerjaan responden pula, penulis telah membahagikan kepada empat kategori iaitu berkerja sektor swasta, sektor kerajaan, berkerja sendiri dan belajar. Peratusan ini dapat dilihat di dalam jadual di bawah:

Jadual 4: Peratusan pekerjaan responden.
Pekerjaan Bilangan Peratusan
Swasta 2 5%
Kerajaan 14 35%
Berkerja sendiri 6 15%
Pelajar 18 45%
Sumber :Borang Soal Selidik.
3.3 FAKTOR-FAKTOR PELAKSANAAN KONSEP KAFA’AH TERHADAP MASYARAKAT KOTA TINGGI.

Masyarakat Islam pada hari ini masih lagi melaksanakan konsep kafa’ah dalam mencari calon pasangan mereka. Berdasarkan soal selidik yang dilakukan oleh penulis kepada 40 orang responden, penulis dapat membuat analisis bahawa terdapat beberapa faktor yang membawa kepada pelaksanaan kafa’ah.

Melalui soal selidik yang dilakukan, antara faktor yang menyebabkan masyarakat masih lagi melaksankan kafa’ah ialah kerana mereka mengikut adat kebiasaan masyarakat di sini yang memilih pasangan hidup yang sepadan dengan mereka. Ia merupakan satu kelaziman di dalam setiap pasangan yang hendak berkahwin. Masyarakat merasakan kelainan sekiranya pasangan yang hendak berkahwin tidak sekufu atau tidak padan. Adat kebiasaan ini juga merupakan adat kebiasaan yang diamalkan oleh masyarakat melayu Islam dahulu dan menjadi warisan sehingga ke hari ini. Melalui soal selidik yang dilakukan 80% responden menjawab bahawa pelaksanaan kafa’ah di dalam memilih pasangan dalam rumah tangga hanyalah berdasarkan adat kebiasaan masyarakat di sini. Antara faktor lain yang menyebabkan pelaksanaan kafa’ah ialah kesefahaman dan faktor yang menjamin kebahagian rumah tangga. Hal ini dapat dilihat melalui jadual di sebelah:Jadual 5: Faktor pelaksanaan kafa’ah dalam masyarakat Kota Tinggi.
Faktor Pelaksanaan Kafa’ah Bilangan Peratusan
Adat kebiasaan masyarakat 32 80%
Memenuhi kehendak keluarga 2 5%
Menjamin kebahagiaan rumah tangga 24 60%
Menjamin kesefahaman 30 75%
Sumber :Borang Soal Selidik.


3.4 PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG KEBAIKAN KONSEP KAFA’AH.

Setiap apa yang dilakuka pasti mempunyai kebaikan dan keburukannya, begitu juga halnya dengan pelaksanaan konsep kafa’ah ini. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis mendapati sebanyak 90% responden mengetahui kebaikan melaksanakan kafa’ah ini dan hanya 5% yang tidak mengetahui kebaikan kafa’ah ini. Hal ini dapat dilihat di melalui jadual di sebelah:
Jadual 6: Peratusan masyarakat yang mengetahui kebaikan melaksanakan kafa’ah.
Masyarakat Yang Mengetahui Bilangan Peratusan
Ya 36 90%
Tidak 2 5%
Tidak pasti 2 5%
Sumber :Borang Soal Selidik.

Jadual 7: Peratusan kafa’ah membawa kepada ketidakadilan.
Kafa’ah Menjurus Kepada Ketidakadilan Bilangan Peratusan
Ya 0 0%
Tidak 39 97.5%
Tidak pasti 1 2.5%
Sumber :Borang Soal Selidik.

Melalui analisis yang dibuat, penulis mendapati bahawa responden yang menjawab mengetahui kebaikan melaksanakan kafa’ah . Tindakbalas dari responden ini menunjukkan sesuatu yang positif dan terbukti bahawa kafa’ah ini membawa kepada kebaikan. Antara kebaikan yang dinyatakan oleh responden ialah mendapat pasangan yang dapat mengharmonikan rumah tangga dan mendapat pasangan yang berkesefahaman tinggi yang membawa kepada keluarga bahagia.
Di dalam borang soal selidik, penulis telah menanyakan soalan pengukuhan bagi menguatkan pandangan mereka terhadap kafa’ah. Soalan tersebut adalah seperti berikut:

“Sekiranya kafa’ah tiada di dalam sesebuah perkahwinan, apakah tindakan yang terbaik untuk dilakukan oleh pasangan suami isteri?”

Hampir 90% responden menjawab bahawa pasangan suami isteri perlulah bersangka baik dan berterus terang untuk mendapatkan pesefahaman. Ini menunjukkan bahawa responden memahami dan perihatin terhadap situasi yang berlaku. Sebahagian diantara responden menyatakan komunikasai yang baik akan mengelakkan berlakunya masalah dalam rumah tangga . Pengamalan gaya hidup Islam juga memainkan peranan penting bagi pasangan yang terlibat dalam situasi ini. Berikutan dengan ini penulis beranggapan bahawa kafa’ah ini dapat di lihat daripada adat kebiasaan masyarakat yang memilih pasangan yang ideal bagi mengelak dari masalah yang mendatang.


3.5 PENGAMALAN KONSEP KAFA’AH DALAM MASYARAKAT KOTA TINGGI.

Melalui soal selidik yang dijalankan penulis mendapati hampir keseluruhan masyarakat di sini memilih pasangan yang sesuai dengan diri mereka untuk berumah tangga. Hanya segelintir sahaja masyarakat yang beranggapan kafa’ah tidak berlaku di sini. Hal ini dapat dilihat dengan jelas di dalam jadual di sebelah:
Jadual 8: Peratusan pelaksanaan kafa’ah di Kota Tinggi.
Pelaksanaan Kafa’ah Bilangan Peratusan
Ya 36 90%
Tidak 2 5%
Tidak pasti 2 5%
Sumber :Borang Soal Selidik.

Begitu juga halnya dengan pelaksanaan kafa’ah dikalangan keluarga responden. 90% menyatakan “ya” dan selebihnya menyatakan “tidak” dan “tidak pasti”. Ini dapat dilihat melalui jadual di bawah:

Jadual 9: Peratusan perlaksanaan kafa’ah terhadap anggota keluarga responden.
Keluarga Yang Melaksanakan Kafa’ah Bilangan Peratusan
Ya 36 90%
Tidak 2 5%
Tidak pasti 2 5%
Sumber :Borang Soal Selidik.

Merujuk kepada jadual di atas, ia menunjukan bahawa kafa’ah merupakan perkara yang penting dan perlu dititikberatkan dalam sesebuah perkahwinan. Secara tidak langsung responden telah melihat contoh yang baik didalam sesebuah perkahwinan. Jadual berikut pula menunjukan bukti bahawa responden meletakkan kafa’ah sebagai aspek yang penting dalam mencari pasangan yang sekufu.
Jadaual 10: Peratusan mencari pasangan yang sekufu.
Mencari pasangan sekufu Bilangan peratusan
Perlu 40 100%
Tidak perlu 0 0%
Tidak pasti 0 0%
Sumber :Borang Soal Selidik.


3.6 PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG HUKUM MELAKSANAKAN KONSEP KAFA’AH.

Penulis telah meninjau sejauh mana pemahaman masyarakat Kota Tinggi mengenai hukum melaksanakan kafa’ah dengan mengedarkan borang soal selidik kepada 40 orang responden yang terdiri daripada remaja, dewasa dan warga yang berumur. Tujuan utama penulis mempelbagaikan responden kerana penulis berangapan ia akan mewakili seluruh masyarakat Kota Tinggi di sini.

Setelah membuat analisa, penulis mendapati masih ramai yang tidak mengetahui tentang hukum melaksanakan kafa’ah, ini kerana lebih kurang separuh ataupun 40% responden menjawab tidak pasti mengenai hukum pelaksanaan kafa’ah. Hanya 30% responden yang menjawab harus dan selebihnya menjawab sunat dan wajib. Ia dapat dilihat sepertimana jadual di sebelah:

Jadual 11: Peratusan pengetahuan tentang hukum pelaksanaan kafa’ah.
Hukum Peratusan peratusan
Wajib 2 5%
Sunat 10 25%
Harus 12 30%
Haram 0 0%
Makruh 0 0%
Tidak pasti 16 40%
Sumber :Borang Soal Selidik.


3.7 KESIMPULAN

Melalui dari apa yang didapati daripada bab ini, jelaslah bahawa pelaksanaan kafa’ah menjadi elemen yang penting dalam sesebuah perkahwinan di dalam masyarakat di sini. Masyarakat masih tidak mengetahui apakah hukum melaksanakan kafa’ah berikutan daripada kurangnya ilmu agama dan tidak mendapat pendedahan yang luas tentang perkara yang dilakukan. Pelaksanaan kafa’ah yang berlaku hanya berlandaskan kebiasaan masyarakat Islam kini. Masyarakat di sini tidak melaksanakan kafa’ah menurut kefahaman seperti yang dianjurkan oleh Islam.

Kesimpulannya, semua amalan yang dilakukan haruslah diteliti terlebih dahulu sama ada ianya memenuhi kehendak yang di syariatkan Islam ataupun tidak. Tidak semestinya semua tindakan yang dilakukan boleh membahagiakan perkahwinan kita sehingga ke akhir usia.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Melalui tinjauan yang dilakukan, penulis dapat membuat kesimpulan bahawa masyarakat Islam di Kota Tinggi sangat mengambil berat dan berpegang kukuh pada pelaksanaan konsep kafa’ah untuk mencari calon pasangan hidup mereka. Mereka beranggapan konsep kafa’ah tersebut perlu dilaksanakan dan menjadi satu kemestian untuk mencapai matlamat hidup mereka. Pelaksanaan konsep ini juga merupakan adat kebiasaan masyarakat pada masa kini. Keadaan ini boleh dikatakan juga adat lama dan diwarisi turun-temurun masyarakat Melayu Islam. Adalah tidak wajar mereka tidak melaksanaan konsep kafa’ah ini yang menjadi kebiasaan pelaksanaannya pada masa kini. Tidak mungkin mereka sanggup meninggalkan konsep kafa’ah ini yang dilihat memberi jaminan kebahagiaan hidup mereka yang mengamalkannya.

Di sini penulis dapat merumuskan bahawa setiap pelaksanaan yang dilakukan berpunca daripada faktor kebiasaan masyarakat setempat dan untuk memperolehi kebahagiaan serta ia juga merupakan adat lama yang masih kekal diamalkan hingga ke hari ini. Penulis juga tidak menafikan bahawa sesetengah masyarakat di Kota Tinggi yang melaksanakan konsep kafa’ah ini kerana mereka tahu bahawa konsep ini telah digariskan oleh ulama-ulama untuk memilih pasangan hidup yang sesuai.
Seterusnya melalui tinjauan ini juga, penulis dapat membuat satu lagi kesimpulan bahawa disebabkan kekurangan kefahaman serta pengetahuan yang sangat sedikit tentang konsep kafaah ini, masyarakat di sini hanya mengikut apa yang dilakikan oleh orang-orang dahulu tanpa mengetahui tujuan sebenar mengapa ia dilaksamakan. Contohnya mereka mencari pasangan-pasangan yang sempurna agama dan baik akhlaknya tetapi tidak tahu apa tujuan mencari pasangan yang mempunyai sifat seperti itu.

Secara keseluruhannya, penulis membuat kesimpulan bahawa pelaksanaan konsep kafaah dalam memilih pasangan hidup adalah sesuatu yang perlu dilaksanakan dan ia memerlukan pengetahuan dalam mencari pasangan yang sesuai.
4.2 SARANAN

Berdasarkan tinjauan yang penulis telah lakukan, terdapat beberapa kelemahan yang perlu di ambil perhatian dan seterusnya diperbaiki oleh semua pihak bagi menjamin kebahagiaan rumahtangga di dalam masyarakat. Oleh yang demikian, penulis ingin menyarankan beberapa cadangan yang difikirkan sesuai bagi menyedarkan masyarakat tentang kelebihan dan perlunya melaksanakan konsep kafaah ini. Antara saranannya ialah :

1- Jabatan Agama Islam Negeri perlulah berperanan dalam mendedahkan kepada masyarakat Islam tentang budaya dan cara hidup kekeluargaan di dalam Islam yang sebenar dengan mengadakan seminar atau ceramah.

2- Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) perlu mengambil inisiatif dengan menjemput penceramah-penceramah yang berkebolehan dan berpengetahuan luas tentang masalah ini untuk memberi ceramah-ceramah agama di Masjid, Surau dan tempat-tempat terbuka seperti menganjurkan forum perdana.

3- Media cetak juga memainkan peranan penting untuk menyampaikan maklumat yang tepat bertujuan untuk menyedarkan orang ramai seperti memperbanyakkan rancangan soal jawab agama bagi individu yang menghadapi kemusykilan. Media elektronik seperti radio dan televisyen juga boleh memainkan peranan seperti memperbanyakkan rancangan-rancangan yang berbentuk keagamaan. Ini akan menambah lagi pengetahuan dan membuka minda masyarakat untuk menilai baik buruk sesuatu perkara untuk dilakukan.

4- Institusi keluarga khususnya ibu bapa perlu ada kesedaran bahawa pelaksanaan konsep kafa’ah adalah suatu perkara yang diberi panduan oleh islam untuk mencari pasangan hidup anak-anak mereka.

5- Komuniti masyarakat di sini juga seharusnya memainkan peranan yang penting dengan mengambil tahu kebaikan pelaksanaan konsep kafa’ah. Masyarakat juga bersikap positif dengan tidak memandang serong terhadap pasangan yang yang melaksanakan kafa’ah. Seterusnya masyarakat perlu mengubah adat kebiasaan pelaksanaan konsep kafa’ah kepada pelaksanaan kafa’ah yang digariskan oleh Islam.

6- Golongan ulama dan cendikiawan Islam perlulah berkerjasama dalam memperjelaskan konsep kafa’ah kepada masyarakat supaya masyarakat Islam dapat melaksanakan konsep kafa’ah dengan sempurna.

7- Yang paling utama adalah peranan individu itu sendiri hendaklah berusaha meningkat dan menambah lagi ilmu pengetahuan agama bagi memastikan dirinya mengamalkan syariat Islam yang sebenar dalam kehidupan.BIBLIOGRAFI

Al-Quran dan Terjemahan

Sheikh Abdullah Basmeih. 1980. Tafsir Pimpinan Ar-Rahman Kepada Pengertian Al-Quran. Kuala Lumpur: Terbitan Bahagian Hal Ehwal Islam Jabata Perdana Menteri.

Buku

Abdul Aziz. 1992. Kursus Dan Bimbingan Perkahwinan Serta 20 Soal Jawab Dari Jabatan. Ttpt. Darul Nu’man.
Abdul Ghani Azmi Bin Haji Idris. 1994. Hukum-Hukum Perkahwinan Dan Kekeluargaan Dalam Islam Pandangan Daripada Pelbagai Mazhab. Yogyakarta : Dinie Publisher.
Abul A’la Al Maududi. Prof Fazl Ahmed. 1987. Pedoman Perkahwinan Dalam Islam. Jakarta: Darul Ulum Press.
Fatimah Hj Omar. 1997. Soal Jawab Pengantin Khusus Untuk Wanita. Malaysia. Al- Hidayah Publishers.
Mahmood Zuhdi Haji Abdul Majid. Tt. Kursus Perkahwinan Dan Undang-Undang Keluarga Islam. Edisi Kedua. Ttpt. Dasar Padu (M) Sdn. Bhd.
Mohamah Som bin Sujimon & Abdul Basir Mohamad. 2006. Fikah Kekeluargaan. Kuala Lumpur: Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM).
Mohd. Sanusi bin Hj. Mahmood.1978. Undang-Undang Keluarga Dalam Islam. Kuala Lumpur: Dian Sdn Bhd.
Muhd Fauzi Muhamad. 2003. Undang-Undang Keluarga Islam Dalam Empat Mazhab: Pembentukan Keluarga. Edisi 2. Kuala Lumpur : Synergymate Sdn. Bhd.
Pennoh Daly. Tt. Suatu Prebandingan Dalam Kalangan Ahlu-Sunnah Dan Negara-Negara Islam. Ttpt. Thinker’s Library.

Home page

Abu Dawud al-Sijistani, Sunan Abi Dawud, Kitab Al-Nikah, Bab fi al-rijal yanzuru ila al-mar’ah wahua yurida tazwijiha, No. Hadis 1783. http://hadith.al- islam.com/
Abu ‘Isa al-Tirmidhi, Sunan Al-Tirmidhi. Kitab Al-janaiz an’ Rasulullah s.a.w, Bab ma ja’a fi ta’jil janazah. No Hadis 995. http://hadith.al-islam.com/
Abu ‘Isa al-Tirmidhi, Sunan Al-Tirmidhi, Kitab Al-Nikah an’ Rasulullah, Bab ma ja’a an la yukhatibu rijal ala khatibah akhihi, No Hadis 1053. http://hadith.al-islam.com/
Abu ‘Isa al-Tirmidhi, Sunan Al-Tirmidhi, Kitab Al-Nikah an’ Rasulullah, Bab ma ja iza ja’akum min tardauna dinihi fazaujuhu, No Hadis 1005. http://hadith.al- islam.com/
Ibn Majah al-Qazwani, Sunan Ibn Majah, Kitab Al-Nikah, Bab al-akfa’, No Hadis 1957. http://hadith.al-islam.com/
Muslim, Sahih Muslim, Kitab Al-fadail, Bab Fadhlu nasbi Nabi s.a.w. wa taslim al- hajar. No Hadis 4221. http://hadith.al-islam.com/
Ummu Salamah As Salafiyah. 2008. http://groups.yahoo.com/group/syiar-islam/. 28 oktober.

No comments: